Algemene Voorwaarden EcomMedics

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel .1 Definities

1.1 EcomMedics: gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 08170531, handelend onder de naam EcomMedics.

1.2 Website: deze website van EcomMedics en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met EcomMedics en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen EcomMedics en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel .2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van EcomMedics zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor EcomMedics slechts bindend indien en voor zover deze door EcomMedics uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel .3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van EcomMedics afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk tijdig voor het sluiten bij het aanbod anders is vermeld.

3.2 De productprijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit en de hoogte van deze kosten, duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit Artikel bedoeld.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. EcomMedics kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van EcomMedics afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 EcomMedics kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel .4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van EcomMedics en het voldoen aan de daarbij door EcomMedics gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EcomMedics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft EcomMedics het recht om prijzen hierover aan te passen.

Artikel .5 Registratie/account

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. EcomMedics is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of EcomMedics daarvan in kennis te stellen, zodat EcomMedics gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel .6 Uitvoering overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door EcomMedics is ontvangen, stuurt EcomMedics de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 EcomMedics is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn, dan wel binnen welke geschatte termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4 Indien EcomMedics de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan per e-mail in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 EcomMedics raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

6.7 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel .7 Herroepingsrecht

7.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met EcomMedics binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

7.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Klant Ecommedics via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.4 Als Klant de overeenkomst herroept, ontvangt Klant alle betalingen die Klant tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  EcomMedics mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of Klant heeft aangetoond dat Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.5 Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan EcomMedics heeft medegedeeld, aan EcomMedics terug te zenden of te overhandigen. Klant is op tijd als Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Het retouradres is:

EcomMedics
Nering Bögelweg 123
7418HJ Deventer
Nederland

7.6 Het in Artikel 7.2 gestelde geldt niet voor producten die omwille van veiligheid, hygiëne en houdbaarheid beschermd verpakt zijn. Dit zijn onder andere, maar niet beperkt tot; voedingssupplementen. Deze producten kunnen enkel ongeopend en onbeschadigd geretourneerd worden conform art. 7.1 en 7.3.

7.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel .8 Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan EcomMedics volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. EcomMedics is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door EcomMedics tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld.

Artikel .9 Garantie en conformiteit

9.1 EcomMedics staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat EcomMedics er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door EcomMedics, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt EcomMedics daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien EcomMedics de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

9.5 De producten worden met in acht neming van het in art. 9.2 gestelde geleverd met Fabrieksgarantie. Hiervoor vervult EcomMedics slecht een loketfunctie.

Artikel .10 Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van EcomMedics, kan hij bij EcomMedics telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

10.2 EcomMedics geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal EcomMedics binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.4 Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel .11 Persoonsgegevens

11.1 EcomMedics verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel .12 Slotbepalingen

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar EcomMedics gevestigd is.

12.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

EcomMedics is onderdeel van:

EcomBizz BV
Nering Bögelweg 123
7418HJ Deventer
Nederland

Telefoon: 010 – 258 07 85
Email: info@ecommedics.com
KvK: 08170531
BTW-nr: NL819003888B01

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00
De waardering van www.ecommedics.com bij WebwinkelKeur Reviews is 8.7/10 gebaseerd op 64 reviews.